Takács Zoltán 1925-2009

Komáromi Öregdiák 9

Iskolánk elődintézetének, a komáromi bencés gimnáziumnak az egykori diákja:

ThDr. Takács Zoltán PhD 2005. október 26-án töltötte be 80. évét. A gimnázium elvégzése után Budapesten mérnöki oklevelet szerzett, majd a komáromi hajógyárban dolgozott, de közben jelentős tisztségeket töltött be a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban – sokáig főgondnoka is volt. Lelkészi oklevelet, majd tudományos fokozatot szerezve ma is tanít a Selye János Egyetemhez tartozó komáromi református teológián – amelynek meglapítása annak idején az ő ötlete volt, s oroszlánrészt vállalt az elindításában is. A teológiai kar hallgatói és oktatói melegen köszöntötték családias ünnepségükön a jubilánst. A jókívánságokat kifejezők közé nemrég megalakult Baráti Körünk is besorakozik, és további sok erőt, jó egészséget kíván az ünnepeltnek.

Elhunyt Ing. ThDr. Takács Zoltán. PhD 1925. október 26-án született a csallóközi Csilizpatason. (családja megtalálható Bödők János és Takács Julianna családfáján) Elemi iskolai osztályait szülőfalujában végezte. A komáromi bencés gimnáziumban érettségizett 1944-ben, majd Budapesten szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1950-ben házasságot kötött Kiss Mariannával, ki élete során és munkájában hűségesen mellette állt. Munkáját fiatal mérnökként a komáromi hajógyárban kezdte. Alacsony beosztásban is gazdagította újításaival a hajógyártás fejlesztését, majd mint a hajógyár fejlesztési osztályának vezetője ment nyugdíjba 1985-ben. Munkája mellett szakelőadóként működött az akkoriban alakult Komáromi Magyar Tannyelvű Ipariskolában. Tudását nemcsak a technika terén igyekezett átadni a jövő generációnak, hanem jó erkölcsre, irodalom-, művészetszeretetre is nevelte diákjait. Már fiatalon diakónusként szolgálta egyházát, majd évekig presbitere volt a Komáromi Református Egyházközségnek. Később az egyházmegye vezetőségének és a zsinati tanácsnak is tagja lett. Az 1984 és 1996 közötti években az  egyetemes főgondnoki tisztséget töltötte be a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. Az egyházi szolgálat hatására teológiát végzett, és 1997-ben teológiai doktori címet is szerzett.  A politikai fordulat után egyike volt azoknak, akik Komáromban nagy küzdelmek árán létrehozták a kateketikai szemináriumot, majd a Kálvin János Teológiai Intézetet, amellyel alapjait tették le a mai egyetemi és ezen belül a teológiai képzésnek. A teológiai intézetnek előbb az igazgatói, majd az igazgatóhelyettesi tisztségét töltötte be. Betegségét türelemmel viselte, 2009. január 26-án, 84. évében hunyt el. Szülőfalujában, Csilizpatason helyezték örök nyugalomba.

 Nyugodjék békében!