Symboly našej obce Csicsó-Číčov

 

Symboly obce v obrazoch (kliknite)

 

 

 

Tri základné symboly obce sú erb, pečať a zástava. Ich dizajn podlieha jedinečným heraldickým (erb), vexilologickým (vlajka) a sfragistickým (gréc. sfragis - pečať) zákonom, pravidlám a zvyklostiam. Číčovské emblémy spracoval akademik Vrtel Ladislav PhDr. vo svojej heraldickej štúdii ERB OBCE ČÍČOV (Heraldické štúdia), Bratislava február 2008. Základom tohto opisu je táto štúdia.

V roku 2008 Heraldický výbor navrhol a prijal pre našu obec tieto znaky, ktoré boli zaregistrované 26.3.2008:

Erb sa zvyčajne nosí na štíte, zostavenom podľa špecifických pravidiel, na pestrofarebnom odznaku, ktorým sa rodina, inštitúcia alebo orgán trvale a po generáciach identifikuje.

Historický symbol obce Csicsó-Číčov je vraj známy (podľa slovenského heraldického výskumu) na základe odtlačku pečate z roku 1773, na ktorom je čitateľný kruhopis CSICSO.FALUNAK.PECSETI. Každé slovo je oddelené malými kvetmi podobajúcimi ruži. V strede známkového poľa  vidieť snop obilia a na oboch  stranách radlice (radlá). Lemeš – ostrá kovová časť pluhu na vodorovné rezanie a podoberanie zeme; a čerieslo – časť pluhu, krájadlo, radlica. Tieto symboly odrážajú poľnohospodársky charakter osady. Radlica je bežný, veľmi krásny symbol na erboch. Radlica je na erboch bežne používaný, veľmi krásny symbol.  Používa sa aj v Biblii, v Knihe proroka Izaiáša -  Iz 2,4-5  sa píše : 4 Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju. 5 Hor’ sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom! (zdroj: https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/23/kniha-proroka-izaiasa-kapitola-2/). (Ďalší odtlačok pečate obsahuje podobné symboly s kruhovým nápisom „CSICZO“.)

Pri tvorbe erbu Csicsó-Číčov, keďže radlica je bežným symbolom, zohrávali dôležitú úlohu kvety. S týmito malými kvetmi sa náš erb stal jedinečným. (Podľa niektorých bádateľov názov Csicsó-čičó pochádza z tureckého slova čičak-çiçek, čo znamená kvet) (Wikipedia) Túto teóriu môže podporiť aj fakt, že v okolí Komáromu sa za vlády kniežaťa Arpáda usadili kmene Kabarov. Kabari – turecké meno – sa odtrhli od kaukazských Chazarov a pridali sa k maďarským kmeňom, ako aj kmeňom tureckého pôvodu – profesor Gyula Henkey (1920–2010), antropológ, viedol svoje etnické a antropologické štúdie v Karpatskej kotline od roku 1956. V roku 1994 na žiadosť vtedajšieho starostu obce Csicsó-Číčov, Vince Magyaricsa pán profesor Henkey vykonal prieskum medzi obyvateľmi Csicsó-Číčov a okolitých dedín. Výsledkoch jeho skúmania sa dočítame - Amália Nagy.)

Takže popis erbu: na dolnej strane zaoblenom červenom štíte sú: v strede hore zlatý obilný snop, z oboch strán obklopený strieborným lemešom a čerieslom. Na nich vidno ružu so zlatým stredom, s červenými korunnými lupienkami a zelenými kališnými listami. Pod nimi je v strede ruža so zlatým stredom, striebornými lupeňmi a zeleným kalichom. Zlato je možné nahradiť žltou a striebro bielou.

Pečať (lat. signum, sigillum, gréc. sfragis - pečať) je znamenie vo vosku, kove, laku a pod., zhotovené pečatidlom. Pečať vlastne je odtlačok vyrytého znaku, obrazu, mena a pod., ktorý sa pôvodne používal na poskytnutie dôkaznej sily a dôveryhodnosti certifikátu.

Pečať obce Csicsó-Číčov je okrúhla, v strede je viditeľný erb obce a jej kruhopis je len v slovenskom jazyku: OBEC ČÍČOV. Dá sa to prečítať v hornej časti, v spodnej časti medzi štyrmi a štyrmi päťcípymi hviezdami je uvedená číslica 1, čo znamená, že ide o pečať číslo 1-jeden, v navrhovanej forme. V súčasnosti používané pečate majú každá tri-tri päťcípe hviezdy a medzi nimi je vyznačený počet kópií pečate. Priemer pečate je 35 mm, čo je v súlade s miestnymi zvyklosťami a predpismi ohľadom používania pečiatok a znakov obce. Obec má navyše dvojjazyčnú pečať so slovenskými a maďarskými nápismi, kde sú hviezdy a číslo nahradené maďarským nápisom: CSICSÓ KÖZSÉG.

Zástava je kus plátna so špecifickou farbou alebo vzorom, vlaje na tyči alebo na stožiari (vlajka s krížovou tyčou), je pripevnená k tyči. Zástava je pripevnená priamo na stožiar, ale vlajka nie je upevnená napevno, je len zviazaná v rohoch, je vytiahnutá až po koniec stožiaru pomocou špagátu alebo lana a po použití sa spustí. Tvar zástavy je zvyčajne obdĺžnik, ale existujú aj iné tvary. Jej pôvodný účel bol vojenský, slúžila na identifikáciu a velenie vojskám. Zástavy dodnes používajú na signalizáciu v rôznych oblastiach (lodná doprava, železnice a pod.).

V nasledujúcom popise podľa slovenskej definície rozlišujeme zástavu a vlajku (okrem hore popísaného rozdielu): Rozdiel medzi vlajkou a zástavou je taký, že vlajka sa vztyčuje (vyťahuje/spúšťa po stožiari či žrdi), má predpísaný pomer strán a je umiestnená vodorovne, kým zástava sa nosí (nevyťahuje/nespúšťa sa, ale je pevne spojená priamo so žrďou), nemá predpísaný pomer strán a nemusí byť umiestnená len vodorovne.

Vlajka obce Csicsó-Číčov je rozdelená na 7 častí podľa farieb takto: červená 2/9, zelená 1/9, biela 1/9, žltá 1/9, biela 1/9, zelená 1/9 a nakoniec opäť červená 2/ 9. Tvar vlajky je obdĺžnikový, pomer je 2:3. Končí sa tromi hrotmi, teda dvoma zárezmi. Prvá a tretia časť sú červené, stred je pruhovaný: zelený, biely, žltý, biely, zelený.

Zástava obce je podobná vlajke, no jej veľkosť nie je regulovaná. Je krátka zástava, kde je dlhšia strana pripevnená k tyči, potom je visiaca zástava, ktorá je pripevnená k tyči na kratšej strane a visí dole. Zástava s erbom je zhruba štvorcového tvaru a jej proporcie zodpovedajú proporciám erbu, ktorý vypĺňa celú zástavu. Okrem nich je aj veľká, visiaca kombinovaná zástava. V hornej časti je erb a spodná časť je tvorená pruhovanou zástavou obce.

Osobitné miesto medzi ostatnými symbolmi obce zaujíma vlajka starostu obce Csicsó-Číčov. Vlajka starostu je jednou z insígnií (poznávací znak) jeho úradu. Podobá sa erbovej zástave, ale s lemom vo farbách obce. Líši sa aj tým, že kým erbovú zástavu je možné vyhotoviť v mnohých kópiách, primátorská vlajka býva len jedna a je vyrobená kvalitnejšou technikou.

Tieto zástavy a vlajky spolu so štátnou vlajkou a vlajkou EÚ tvoria vlajkovú výzdobu našej obce.

 

Od 90. rokov do roku 2008 naša obec používala iný erb, ktorý Heraldický výbor neprijal. Tento erb je vyrytý na kamennej tabuli pamätníka „Magyarnak maradni-Zostať Maďarom“. Poskytujeme aj popis tohto erbu:

Delený štít. V modrom poli vpravo stojí strieborný alebo biely žeriav, ktorý zdvihnutým pravým chodidlom drží kameň na vpravo vyvýšenom  vŕšku zeleného trojvršia. V červenom poli vľavo stojí tiež na zelenom, ľavom trojvŕšku jednochvostý zlatý alebo žltý lev, ktorý pravou prednou nohou ukazuje na strieborno-bielu ľaliu, ktorá je v hornej časti štítu. Obidve erbové zvieratá sa vyskytnú nielen v erboch Csicsó-Číčov, ale aj na mnohých erbov rodín Žitného ostrova. Žeriav, ktorý drží kameň, odkazuje na prírodnú rezerváciu na chotári obce Csicsó-Číčov. Patril k tomu aj pečať.

Ďakujem bývalému starostovi, Ing. Csabovi Földesovi za poskytnutie popisu symbolov našej obce a terajšej starostke pani Andrei Németh rod. Nagy za ich nafotenie a odovzdanie.

Amália Nagy, 12.7.2016-10.3.2023.