A római katolikus templom

Szűz Mária mennybevétele templom

Rímskokatolícky kostol

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Valamikor csak egyetlen templom, református templom volt bent a faluban, körülötte pedig temető – 1673-ban az ellenreformáció idején a Zichy család, Csicsó földesurai, leromboltatták a templomot és helyébe római katolikus templomot építtettek. Mai klasszicista stílusú formájában a 18. században alakult ki, a homlokzatba tornyot építettek.  A körötte levő temetőt is felszámolták. Egyhajós épület a szentély/presbitérium körszelet alakú lezárásával, a homlokzatba beépített toronnyal, hozzáépített sekrestyével és oldalkápolnával, amely eredetileg kereszthajót alkotott, s zárt karzatot az uraság részére. A templomnak közvetlen összeköttetése volt a kolostorral, a volt magasított padlózatú oratóriumot ma csak ritkán, szükség esetén használják. A hajó mennyezete egyenes, a volt oratóriumban mennyezeti festmény van: Bosco Szt. János, melyet J. Datelinka készített 1928-ban. Az 1800-as év tájáról való főoltáron klasszikus, fából készült szentségház/tabernákulum van, valamint a 19. század első feléből származó oltárkép: Szűz Mária mennybevitele. Kétoldalt kerubok aranyozott domborművei láthatóak, a mellékoltáron pedig Mária Szeplőtelen Szíve- és Jézus Isteni Szíve- szobor színezett kivitelben.

Csicsón a szent búcsú augusztus 15-én van, mivel a Szűz Mária Mennybevétele római katolikus templomot Nagyboldog-asszonynak szentelték fel. Az első világháború idején két nagyharangját elvitték, csak a kisharang maradt. Közadakozásból később pótolták az egyik nagyharangot. Tornyán toronyóra mutatja az időt, üti az órákat. 2000-ben Kálnoky Alojz, Kálnoky Sándor a csicsói egyházközség volt kegyurának fiatalabbik fia az egykori Zichy kastéllyal együtt visszanyerte a család birtokait is. Kálnoky Alojz kegyúrhoz méltóan először a római katolikus templomot újíttatta fel, majd utána a kastélyt.

Dnešný klasicistický rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený na konci 18. storočia na mieste staršieho barokového kostola z 2. polovice 17. storočia. Kostol je jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, s vežou vstavanou do priečelia, pristavanou sakristiou a bočnou kaplnkou. Kostol bol priamo spojený s bývalým kláštorom. V bývalom oratóriu na strope sa nachádza mažba sv. Jána Bosca z roku 1928 od J. Datelinku. Hlavný oltár z obdobia okolo roku 1800 má drevené klasicistické tabernákulum a oltárny obraz Nanebovzatia Panny Márie. Po bokoch sú zlátené plastiky cherubínov.

A csicsói római katolikus egyház plébánosai - farári obce  kattintson, kliknite

Harangozás kattintson harangok - zvony

A Csicsói és Kolozsnémai katolikus egyházközség történetéből

Szűz Mária Mennybevétele templom kattintson a Himnuszra

A magyar "búcsú" kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által. A búcsú kapcsolódhat a templomok védőszentjének évente megtartott emlékünnepéhez is. Csicsón ez a nap augusztus 15, mivel a Szűz Mária Mennybevétele római katolikus templom Nagyboldogasszonynak van szentelve. Ezért Csicsón a búcsú vagy augusztus 15-én van, ha az vasárnapra esik, vagy augusztus 15-e utáni első vasárnap, legkésőbb augusztus 21-én.

Nepomuki Szent János barokk kőszobra – lábánál kisded, díszesen faragott talpazattal a római katolikus templom előkertjében, felállítva 1890-ben a zárda az óvodával és iskolával átadásakor. Emeltette Kálnoky Adél grófnő, gróf Waldstein János özvegye, Sabran-Ponteves hercegné.

Az első világháború áldozatainak rózsaszínű márvány emléktáblája – a templom kőkerítésének külső oldalán.

A templomban:

Szentély:

Főoltár „Szűz Mária mennybevétele” oltárképpel, két oldalán aranyozott kerubokkal.

Bal oldali mellékoltár Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-Nagyboldogasszony színes szobrával.

Jobb oldali mellékoltár Jézus Isteni Szíve színes szobrával.

Az oldalkápolnában az oltár felett  fakereszt, színezett korpusszal-Jézus testével, rajta áll a feltámadott Jézus zászlóval a kezében, az oltár alatt Jézus fekszik a koporsóban. Itt található a gyóntatófülke.

A volt oratóriumban Szent József és Loyolai Szent Ignác szobra van.

Az oldalkápolna bejáratánál, a főoltár melletti talapzatra színezett Piéta-szobor van helyezve.

Az előtér falfülkéjében Szent József szobra a kisdeddel látható.

A főhajóban levő szobrok, táblák:

Balról Lisieux-i kis Szent Teréz, jobbról Szent Antal kisdeddel szobra áll.

A templom oldalsó falain 14 festett dombormű ábrázolja Krisztus Jézus kínszenvedését, halálát és sírbatételét. Jobbról, a domborművek között egy hatalmas fából készült missziós kereszt függ felirattal: MENTSD MEG LELKEDET! MISSIO 1890 MEGÚJÍTVA 1903 1914 1924 1926 1935.

Itt található a fából készült aranyozott szószék kupolával, tetején a szentháromság jelével.

A kerek, lábon álló, vörös márványból készült keresztelőmedence és a vörös márvány szenteltvíztartó a 19. század elejéről valók.

A csicsói katolikus egyházközség kegyurainak három emléktáblája a templom belsejében van.

Az elsőn Zichy István gróf fiainak, Lajosnak (1805–1810), Ágostonnak (1807–1807), Vilmosnak (1811–1818), valamint nővérének Marianne-nak (1784–1817) sírkőfeliratai vannak.

 A második tudtunkra adja nagyságos gróf Johann Waldstein-Wartenberg, szül. Bécsben 1809. augusztus 21-én, Zichy Theresia grófnővel 1844. február 17-én, ill. Kálnoky Adél grófnővel 1871. november 18-án kötött házasságát. Valamint címeit: cs. és kir. kamarás, a család elismert feje, a Ferenc József-nagykereszt birtokosa, a Szent István-rend lovagja, belügyminiszteri titkos tanácsos, a filozófia doktora stb.

A harmadik fém emléktábla Kálnoky Sándor gróf az egyház pártfogója és neje Marie-Theresie Schönburg-Hartenstein hercegnő emlékét örökíti meg.  

A karzatban orgona van, tornyában két harang, kis- és nagyharang lakik. Működő toronyóra mutatja az időt és üti az órák számát.

Ezeken kívül még további értékes szentképek, feszületek, gyertyatartók stb. találhatók a templomban és a sekrestyében.

Kálvária - Kalvária  - stációs domborművek a templom falán  kattintson, kliknite

Egyéb képek a templomból, ďalšie fotky   és a templom renoválása, renovovanie

A csicsói Betlehem képekben - výjav zrodenia Krista

A betlehemet a csicsói zárdában élő ferences szerzetesek készítették  - Betlehem vyrobili františkánski mnísi žijúci v kláštore

Felújítás után - po renovovaní kattintson, kliknite

Újraszentelés - vysvätenie

   

                                                                                                                              Nepomuki Szent János - Nepomucký Svätý Ján

 

 

A toronyóra kisharangja a negyedeket üti, a nagyharang pedig annyit, ahány óra van.

Vežové hodiny ukazujú čas bijú hodiny.

Az I.világháború katolikus áldozatainak emléktáblája - pamätná tabuža

Főoltár kerubokkal-  Hlavný oltár s kerubmi

  Mellékoltár - Vedžajší oltár Pieta

                             

   Az egyház kegyurainak emléktáblái (képre kattintva nagyítás)

 Pamätné tabule patrónov cirkvy obce (kliknutím zvečšujete)

 

 

 

 

 

Csicsói jobbágyok kérelme gróf Waldstein Jánoshoz, és annak válasza - (kattintani)

 Szent Antal-Sv.Anton  Lisieux-i Szent Teréz-Sv.Terézia z Lisieux Szent József-Sv.Jozef

   Jézus Szent Szíve-Božské Srdce Pána

                                 Szeplőtelen Szűz Mária - Nepoškvrnená Panna Mária

A zárda épülete kattintson - Kláštor kliknite (leírás-popis)

Most így néz ki. - Teraz vyzerá takto.

 Király József katolikus esperes-plébános-országgyűlési képviselő kormányfőtanácsos, (leírás-kép, kattintson)

Csicsói katolikus fiúiskola, 1941.febr.17., tanító Hrotkó Sándor (leírás, kattintson)

 

A szomszédos komáromfüssi római katolikus egyház a Pannonhalmi Apátság fennhatósága alá tartozott.

Lelkészei és tanítói - farári a učitelia susednej - Trávnik - cirkevnej obce kattintson, kliknie

Régi szép ünnepek kattintson

 

Szerkesztés, leírások Nagy Amália, Csicsó, fényképezte ifjú Bödők Károly, Bognár Mária, Kovács Hajnalka Csicsó

 

főoldal-hlavná strana: http://csicso-nagy.uw.hu