Hrotkó Sándor római katolikus kántortanító 1880-1945. Taksonyfalváról származik - galántai járás

1903-1945, 42 éven át tanította a csicsói katolikus fiúgyermekeket.

Az egyosztályos a tanító lakásával a mai kultúrház helyén volt. Itt 3. osztálytól (mások szerint 4.) 8. osztályig tanultak a fiúk. Hrotkó Sándor 42 éven át egyedül tanította őket! A kisebbek a zárdába jártak az apácákhoz, a katolikus leányiskolába, ahol óvoda is volt (1933-ig   Páli Szent Vince Szeretetleányai rend irgalmas nővérekhez, az 1950-es évek elejéig pedig a Pozsonyi irgalmas nővérekhez. Talán a Szent Kereszt rend)

Feleségét Szokoly Annának hívták. A tanító úrnak 7 gyermeke volt: (Hrotkó családfa)

Három leány:  Mariska : Mária Magdolna Lali Sándorné, férjével együtt Csicsón vannak hamvai szülei sírjában. Talán Gútán (Gúta-Kolárovo) laktak. Annuska talán szintén Gútán lakott.

Juliska, 1926-ban a református iskolában tanított Csicsón, 1926-tól 1932-ig pedig a füssi (Trávnik - szomszéd falu) katolikus népiskolában. Őneki 3 orvos fia van, az egyik idős Bastrnák (Bastyernyák így emlegették őket Csicsón) Ferenc komáromi sebészfőorvos.

Négy fiú: Sándor, tanító. Elemér talán szintén tanító, (Hites Kristóf) Endre pap, és a legfiatalabb gyermek (Hites) László (1919) orvos. Ő, úgy tudjuk, Kanadába emigrált, ott családjával kórházat alapított. Idős korára visszatért Budapestre, ahonnan felesége származik. Mivel édesanyjuk valószínű, hogy az ő születése után nem sokára súlyosan beteg lett és tolókocsiba került, (nem ismerjük betegségét) gyermekként elhatározta, hogy orvos lesz.

A tanító úr emlékezetes mondásaiból: Nincs rossz bor és jó víz, csak rossz ivó van. Hosszú, keskeny poharakból ittak, erre mondta: Bárcsak Füssnél billenne fel a vége! Jó ivó volt, de ismerte a mértéket!  Mikor megszületett a hetedik  gyermeke: Ahova Isten bárányt ad, legelőt is ad.

Tevékenyen részt vett a község életében, tagja volt a Hitelszövetkezetnek, példájával, odafigyelésével nem csak tanítványaira hatott, hanem a falu népére.

Hitelszövetkezet :

1935 a katolikus templom előtt

Állók balról jobbra: Fél Pál szabó, Sándor Gyula asztalos, Balázs Károly földműves,

Bödők Pál földműves, Lengyel István borbély Ülők balról jobbra: Szalay János földműves, Nagy Elek bognár, Hrotkó Sándor katolikus kántortanító, Nagy Lajos molnár, Bödők Sándor földműves-könyvelés, Várady Sándor cipész, Mészáros Lajos bíró

 

Nagyné Bödők Terézia (1924-2013) csicsói református lakos visszaemlékezése. http://csicso-nagy.uw.hu/

 

 

 

 

Hites Kristóf eredeti nevén Hrotkó Endre (1913. augusztus 26., Csicsó – 1999. május 26., Pannonhalma) Benedek rendi szerzetes, tanár:

Köszöntő-töredék  pappá szentelése alkalmából 1938.9.18-án a csicsói római katolikus templomban. A szentelési ünnepségen a következő verssel köszöntötték a csicsói hívők, melyet ez alkalomból a 16 éves Fél Ilonka, később férjezett Szűcs mondott el, csak részben tud ma (gyűjtésem idejében 1982-ben - Nagy Géza és Szerénke) visszaemlékezni.

A töredék így hangzik: Nagy örömmel gyűltünk itt egybe, Csicsó község római katolikus hívei, hogy sok szeretettel köszöntsük falunk nagy fiát Hrotkó Endrét, lelki atyánkat, és elkísérjük templomunkba első szentmise- áldozata bemutatására. Kis községünknek nagy örömnapja van ma. Ünneplőbe öltözött falunk apraja-nagyja, mert községünk nagy fia Hrotkó Endre, Kristóf atya, aki életpályáját a papi hivatásnak szenteli, ma Csicsón, szülőfalujában tartja első szentmiséjét és áldását osztja minden keresztény hívének. Kérjük Jézusunk szeretetét, a szentlélek erejét, Szűz anyánk oltalmát, aki mindnyájunk Nagyasszonya, hogy védje, oltalmazza jó atyánkat tovább, az élet nehéz és göröngyös útjain. Hisz Neked is van édesanyád, ki Isten kifürkészhetetlen akaratából már régen szenved. Van édesatyád, aki a családért küzd és fárad. Vannak testvéreid, akik a szenvedő szüleid fájdalmában Veled részt vesznek. Tudod Te is Jó Atyánk, hogy csak a kereszt ad erőt és vigaszt. Kérünk, vidd miséden a kereszten értünk szenvedett megváltónk elé népünknek minden fohászát, minden szenvedőnek, minden ifjúnak, minden öreg szülőnek és mindnyájunknak könyörgését. Szeretettel kérünk, hogy jöjj a legszentebb áldozatban - könyörögj velünk és szerezz lelkünknek sok-sok áldást és kegyelmet. Jézusunk szeretete kísérjen egy hosszú és áldásos életen át.

Csicsó 1938. szeptember 18.

Elmondta Bugyi Ágnes 9. osztályos alapiskolás tanuló, 2013. október 27-én vasárnap, 16,00 órakor, Hites Kristóf szobrának avatásán Csicsón. Az alkotás Nagy Géza és Steinbach Sándor közös munkája. A szobrot Herdics György címzetes apát szentelte fel. A szobrot átadták születésének 100. évfordulója alkalmából meghirdetett Hites Kristóf-emlékév záróakkordjaként.

Feldolgozta Nagy Amália