a taksonyi tájnyelv

 

jellegzetességei

 

az 1940-es évek táján

 

 

Hrotkó Géza összeállítása és gyűjtése

A taksonyi tájnyelvről röviden

 

Szülőfalunk, Taksonyfalva nyelve gazdag volt, jellegzetes. Szép is, legalább nekünk szép. - A magyar nyelvben használt magánhangzók és mássalhangzók mind megvoltak benne, tiszta formában. A követekezőkben foglalnám össze röviden ezeket a jellegzetességeket:

 

A magánhangzókról:

a, á:

Élt a tiszta, mély "a" hang. Minden olyan szóban, amely tartalmazott "a"-t, de nem volt benne hosszú "á", szépen mélyen kiejtettük az "a"-t: apa, kapa, karó, szërha, sopa stb. - Hosszan is ejtettük az "a"-t olyankor, ha azt követő mássalhangzó, l vagy r olvadt bele: âra = arra, meg van hâva = halva stb. Néha még két ll is beolvadt: hallgat: hâgat stb. - Ezt a "hosszú a"-t a szövegben ezzel az "â" betűvel érzékeltetem.

Ha a szóban vegyesen fordult elő "a" és "á", akkor a következő szabályszerűség érvényesült: A hosszú á előtt az "a" palócos, rövid á hang lett, ezt az "ã" betűvel jelölöm: ãpám, kãpányi, ãbálé stb. - A hosszú á után az "a" kiejtése tiszta "o" lett: be van kãpávo; e'mënt Gãlãntáro stb.

e, é:

Mindkettő ugyancsak tisztán élt, s természetesen a rövid "ë" is nagyon tisztán. Számunkra teljesen egyértelmű volt, hogy mikor kell "e"-nek, mikor "ë"nek ejteni a megfelelő betűt. - Nagyjából, de nem minden esetben, akkor ejtettük az "e" betűt "ë"-nek, amikor a délalföldi nyelvjárások "ö"-nek. A röviden ejtett é hangot a szövegben "ë"-vel jelöltem. - Mi ejtettünk hosszú "e"-t is a hosszú "a" analógiájára, kieső r, ill. l pótlására. A hosszú "e"-t jobb híján "e' "-nek írtam: e're: erre; e'mënt: elment stb.

Időnként az e is, az é is i-nek, ill. í-nek hangzott: kenyér: kinyér, négy: nígy, néz: níz; késik: kísik; készül: kíszőll; széltében: széltibe; kezét: kezit; elején: elejinn; vékony: víkony stb.

Máskor ö-re változott ez e: kereszt: köröszt; megérdemel: megérdëmőll; bennünket: bennünköt; kell: köll, ill. kő stb.

o, ö:

időnként ú, ű lesz: gondol: gondúll; töröl: törűll; hol: hun; hogyan: hugyann stb.

 

Mássalhangzók:

Az ly

minden esetben, kivétel nélkül l-nek, esetleg ll-nek ejtődött: gólya: góla; kályha: kálho; skatulya: skatula, melyik: mëllik stb.

Az n, néha az ny is

orrhang volt, olyan, mint a "harang" szóban; ejtése közben a nyelv nem záródott a szájpadláshoz, sokszor még a szó végén sem. Pl.: leányka: lánko; én meg a Jóska: én mëg a Jóska stb.

A kettőzött mássalhangzók

nyilvánvalóan szlovák hatásra sokszor szimplává szegényedtek: cigaretta: cigareta, cigarettázik: cigaretázik; disszidál: diszidál; forró: foró; varrás: vãrás; bosszú: boszú; orra: ora; állít: álítt, állat: álot stb.

A szóvégi mássalhangzó

viszont igen gyakran lekopott: mert: mer; már: má; nélkül: nékű; kell: kő; sem: se stb.

Máskor viszont éppenséggel megkettőződött: pl. jelöl: jelőll; gondol: gondúll; ezt a helyzetét tovább ragozva is megőrizte olykor: jelölünk: jelőllünk; növel: növell, növelünk: növellünk; gondolunk: gondúllunk; általában: átollábo stb.

 

Ragok, képzők:

A főnévi igenév -ni ragja

többnyire -nyi lett: menni: mënnyi; állni: ányi; ülni: űnyi stb. - Néhány i tőhangú szónál pedig -nya lett a rag: írni: írnya; inni: innya; ríni: rínya; bírni: bírnya; nyírni: nyírnya stb.

A -ban -ben rag

teljesen ismeretlen volt, minden esetben csak a -ba-be volt használatos: könyvben: könyvbe; kertben: kertbe; udvarban; udvarba stb. A -ban és a -ba rag egyaránt -bo lett olyan sza

vak végén, melyek tartalmaztak hosszú át, mint följebb említettem: fëbruárbo pl.

A -hoz-hez-höz -z-je általában lekopott

szomszédékhoz: szomszédékho; kerítéshez: keríttéshë; tűzhöz: tűzhö stb.

A -ról -ről, a -tól -től és a -ból -ből rag

-rú, -rű, -tú, -tű, -bú, -bű formájában élt: asztalról: asztârú; utcáról: uccárú; kertből: kerbű; fától: fátú, széktől: széktű; stb.; rólam: rúlam; tőle: tűle stb. - Az "-öl", ill. "-ül" szótag egyéb helyzetekben is szívesen lett "-ű": pl. töröljük: törűjük, kerülje: kerűje stb.

A -val -vel ragot

-vâ-nak, -vó-nak, -ve'-nek ejtettük: sóval: sóvâ; apjával: ãpjávó; testvérével: testvérjive'; de mássalhangzó-hasonulás esetén is: asztallal: asztallâ; lábbal: lábbó; kézzel: kézze' stb.

A -tja, -tjuk, -tjük, -tjátok, -tják rag

következetesen mindíg -ssa, -ssuk, -ssük, -ssátok, -ssák formában élt: látja: lásso; láthatjuk: láthossuk; nézhetjük: nízhessük stb. - S persze a többi ragozott alakban is: láthatja: láthossa stb.

Az -on-en-ön ragban, meg az igék egyes szám harmadik személyű -ál -él -el -ít ragjában, sőt szó végén elég gyakran más estekben is

az -n, -l, ill. a -t megkettőződött:lábon: lábonn; széken: székënn; kalapál: kãlãpáll, cserél: cseréll; kezel: keze'll; tanít: tanítt, - belőle pedig taníttó; után: utánn stb.

A kicsinyítőképzőt

gyakrabban használtuk, mint általában a magyar nyelvben szokás; kedveskedés, tisztelet kifejezésére is: Pl. "Istenke". - Néha szlovákos képzőt is: "kicsinkó"

Ugyancsak kedveskedést fejezett ki, kisgyerekekkel szemben használtuk főleg az ilyen ragokat: "Ugyi, ideűllő mellém?" - "Ugye, ideülsz mellém" helyett; - E'szaladó a bódba? - Elszaladsz a boltba? helyett; Énekőllő nëkëm valamit? - Énekelsz nekem valamit helyett stb. -

 

A határozott névelő

minden esetben puszta "a" volt, talán "az embër" kivételével, ott viszont már így tagolódott a kifejezés: "a zembër". Egyébként magánhangzó előtt is mindíg puszta "a" volt a névelő, még hozzá általában a megelőző szó végéhez tapadt: Kimegyek az utcára pl.nálunk így hangzott: kimëgyëka uccáro. - Esik az eső: esika eső. Becsukom az utcaajtót: becsukoma uccajtót. - Magánhangzóra végződő szóhoz pedig sokszor -j- kötőhanggal kapcsolódik hozzá a következő szó névelője: Csukd be az ajtót: csugbeja ajtót! stb.

 

A magázás, udvarias megszólítás

következetesen a harmadik személyű személyes névmással történt, egyesszámban is, többesben is: Maga is ott volt: ő is ott vót; Maguknak van macskájuk? Őnnëkik van mãcskájuk? Maguk is jőjjenek: ők is gyűjenek stb.

 

 

 TÁJSZAVAK A TAKSONYI NYELVBŐL:

 

ahun-a! ott ni!

abajdos: egyenetlen felületű

abog: kapkodva, nem szépen beszél

acskó: zacskó

ajka: álla

áklétom: szabálytalan tákolmány

ãlãngyár: elhagyatott külsejű

álot: állat

ámolog: valamit igen lassan, esetleg ügyetlenül tesz

áncsorog: céltalanul álldogál, ácsorog

ápfog: zápfog

ãrázs: tilos legelő, főleg libáknak ("ãrázsbo vannaka libájid!")

araszt, arasztos: arasz, araszos

ármádia: igen nagy, főleg jelzőként ("nagy ármádia ember")

ártány: kasztrált hím malac, ill. disznó

ászló: zászló

atyus: apuka

azsag: hosszabb rúd, botnál vastagabb. Valami piszkálására való. Jelzőként: magas, vékony.      "nagy azsag lány"

bab: lóbab

bajucc: bajusz

bajzomba: látatlanban

bãlgács: balkezes

bandisták: a fúvószenekar tagjai

bandzsâ: kancsal

bászli: gyámoltalan, ügyetlen

baúgat: hangutánzó szó; a kutya "dalolgat" így pl telehold idején

befogó: igavonó állat, ló vagy szarvasmarha

belecsibenkëdik: főleg kiscsibe vagy egyéb aprójószág a csőrével valamit tartósan megragad, s             nem akarja elengedni. - Átvitt értelemben valamit erősen megragadó emberre, főleg   gyerekre is mondtuk.

belerendőll: beleigazgat

bërzebuk: kócoshajú

bërzedt: kócos, kuszált

bëzëg: bezzeg

bigyërgéll: kezével matat, "babrál" valamit

bodzafa: orgonafát is jelentett

bóházás: játék; pilinckézés

bók: igáslóval való vontatásnál a kisefát a vontatott tárggyal összekötő elem ("fogasbók"),         illetőleg két ló vonóterhét kiegyenlítő "kettős kisefa"

bokákóll: öklendezik

borsó: bab

botóll: faágakat fölnyes ("botollófűrész")

bőrfa: rakottszekéren a vendégoldalt tartó kereszt irányú erős dorong

bricska: könnyű hintó; homokfutó

búg: lendületesen repül

buglándozik: (vidáman) ugrándozik

bugyërászik: kiscsibe, kiskacsa stb. a csőrével keresgél

bugyogó: (főleg női) nadrág

bugyvad: elázva megduzzad

bumbumbácsi: katicabogár

burgi: marharépa

buri, buri! libahívogató

bútyor: batyú

buzëráll: piszkál, nem hagy neki békét

büggyőll: kisgyerek sírásra görbíti a száját

büzlöget: kelletlenül turkál az ételben

calta: fonottkalács, "pusztakalács"

caplat: sáros talajon, esetleg cuppogó lábbelivel, halad

cigányere: akhilles-ina

cigarëta (így egy t-vel!) cigaretta

cikákóll: nem egészséges hangot adva kapkodja a levegőt, pl. lúd, ha gégéjébe kukorica kerül

cinám, ci-ci-ci! - macskahívogató

curhó: nem csinosan magasra nőtt: "nagy curhó lánko"

curukk! vagy curikk! - hátrálóparancs lónak

curukkóll vagy curikkóll: hátrál

csãlád: valakinek a gyereke. ("Hány családod van?")

csapva: színig (edényben, kosárban valami)

cseméh: darázs

csëndítnek: haldoklónak vagy meghaltnak húzzák a lélekharangot

csërdítt: ostorral durrant. - nyaka közé cserdítt: ostorral keményen megüti

csetër, csetrës:  vízcseppek esőtől vagy harmattól, főleg növényeken; ilyen módon nedves

csibenkëdik: lásd "belecsibenkedik"

csíkász: kíméletlenül letépked; pl. "lecsíkássza" a fáról a gyümölcsöt

csikmák: metélttészta

csíp: főnévként: csép "csíphadaró" - csípőll: csépel, magot a növényből kiver, vagy kiveret         cséppel vagy géppel. - Átvittebb értelemben: ver valakit, főleg, ha nem kézzel teszi

csipekëdik: szépíti magát

csirinkölődik: (akár fizikai értelemben is) lóg valakin, kapaszkodik valakire; főleg gyerek          felnőttre

csizsma: csizma

csóvány: csalán

csömbőke: keményebb csomó valami pépes anyagban

csömcsög: hangutánzó és hangfestő szó. Valami nedves volta miatt cuppog.

csöndér: csendőr

csörmöle: kedveskedő kifejezés, főleg kisgyerekre: "te kis csörmöle!"

csrãmblák: ügyetlenül botladozó

csucsáll: gyanúsan csöndben van

csunyi, ne! - malachívogató

csupka: kocsánya, szára valaminek (cseresznye csupkája, tollcsupka)

csuszli: (kötött) érmelegítő

csűcse: sarka valaminek

csücsörög: folyékony vagy pépes anyag kinyomódik a nálánál sűrűbb anyag közül

csűnt: növésben elmaradt

csűvölög: él, de nem igen növekszik (főleg növény)

dëcërëg: fázósan vacog

dëdëlle: derelye

dërce, dërcés: apró szilárd részecske a pépszerű anyagban. Ilyen anyag

disznótök: takarmánytök

dolka: lencse alakú, zsemlénél kisebb, palacsintához hasonló módon sütött étel

döböny: bödön

dödörög: csöndesen, meghitten beszélget

döhenkëdik: súlyosan támaszkodik valamire; "tehénkedik"

döncölög, döndölög: imbolyogva megy

dönt: önt (kidönti a vizet)

dőre, dilinó: eszetlen, (majdnem) bolond

dőrűll: erősen huncutkodik

dőzs: zajos beszélgetés

dőzsőll: többedmagával hangosan beszél

dratyva: szurkosfonal

dúgicsáll: halkan énekelget, vagy egyéb hangot ad, pl. malac

dzsanga: csomóba kötözött csöveskukorica csuhémaradéka, miután a csöveket már letépték      róla

dzsangó, dzsanyó: veréb

dzsavog: (feleslegesen) beszél

dzsinaj: erős zsibongás

dzsirmitöll: folyamatosan csacsog, beszélget (főleg kisgyerek)

dzsubáll: madár a csőrével keményen csipked

dzsugaj: lurkó

e'bãbráll: soká matat valamivel; elront valamit

e'gyúr: eltapos, elgázol (ember a bogarat, autó a gyalogost)

e'gyügűll: álmosságtól, italtól figyelmetlenné, nehézfejűvé válik

éhtyúk: éhes tyúk ("lesi, minda éhtyúk a taknyot")

ëhun-ë! itt ni!

elemezne: igen rosszul, nyomorúságosan, rendetlenül, rosszul öltözött

epër: szamóca

eriggy, többesben: ertëk! - menj, eredj, menjetek!

e'sója mãgát: pl. néhány lépés után már nem annyira fáj az ember lába

falalla; falalatt: az udvar felől az eresz kb. egy méternyivel kinyúlt a faltól. Alatta volt a falalla.

féhaj: félszer

fékető: főkötő

fëktóll: határozott mozdulatokkal gesztikulál

fesűll: elenged a varrás, szétnyílik a ruha

firhang: ablakfüggöny

fodbalgatya: klottnadrág

fogla: a kasza nyeléből kiálló, közel derékszögben meghajló fogantyú

fogós: nem elég száraz valami, nyirkos

fosnya: palló, vastag deszka

főbugárzik: nagyobb állat jókedvűen fickándozni kezd

fődek: határ. - Mégegyszer is többesszámba lehetett tenni: "fődekëkënn körösztű"

főháborodik a gyomra: hányingere van

főpucúll: fáról az alsóbb ágakat levagdossa

föveny: homok

fuccsozás: ugrálós gyermekjáték, "sántikálás"

fundáll, kifundáll: ügyesen kitervel valamit

fuszekli: zokni

fűha! csodálkozás, meglepetés, esetleg elismerés kifejezése

galiba: probléma, baj

galibáz: útban van

gamadzsga: kenyérgalacsin

ganaj: trágya, trágyadomb

ganca: régies étel; olyanféle halmazállapotú, mint a császármorzsa

gebeszkëdik: nyújtózkodik, nyújtózkodva kapaszkodik

gëbulás: nem egészséges, beteges

gëgyéll: ajnároz, kivételezően kedvez valakinek

gëlëszta: giliszta

gërény: görény

gíbërëdik: gémberedik

gíbërnyúz: igen sovány

gibbedt; gibbedék: nem egészséges, "dögűnyivaló"

girindő: az eke "gerince". Erre szerelték fel az ekefejet meg a csoroszlyát

glocka: rosszul megsült vagy megfőtt ételdarab

góliátparittya: szijból vagy erős madzagból készült hajítóeszköz, parittya

gornyadt: beteges testtartású

göcsörtös: csomós, egyenetlen (pl. bot)

görhöny: kukoricalisztből sütött lepény

granatírmars: krumplistészta

gubics: gubacs

gudzsera: göndör

gundzsa: szájzuggyulladás; kis madár sárga csőretöve

gyãmátóll: rendetlenül belegyömöszöl

gyãrãtvány: nem igen sikerült valami, pl. sütemény

gyerëk: fiú

gyija! indítószó lónak

gyívátalan: formátlan, aránytalan

gyüge: állapotszerűen ügyetlen, enyhén gyengeelméjű

gyükér: gyökér

hãbány: halvány

hadécóll: kezével vagy valamilyen tárggyal ismétlődő nagy gesztusokat tesz

hajma: hagyma

haluska: galuska

hãmbár: gabona ömlesztett tárolására deszkából készült nagyobb méretű "szuszák", hombár

hamzsóll: gyorsan eszik; habzsol

hangyalok: hangyák

hankalék: gémeskútnak a vödröt tartó, hosszú vékony rúdja

haralepedő: zsákvászonból készült, batyúhordó lepedő

haraszín: úrnapi sátor

harmic: harminc

hárít, hárogat: gereblyéz

hárodék: összegereblyézett anyag

hëgyëtt: fölötte, rajta

hentërëg: holmi gazdátlanul hányódik

hentërgő: mezőgazdaságban használatos henger

hërdáll: valamit igen nagyjából csinál, pl. kapálást

herebódázik: megszédülve lépeget

hess liba! - libakergető

hess! - tyúkkergető

hetre: komolytalan viselkedésű. - Igei alakja: hetrékëdik

híll, hínya: hív, hívni

himper: málna

hirgál: kézzel vagy valamilyen szerszámmal maga felé huzigál valamit

hirinna: hinta

hó! hóha! megállító vezényszó igavonó marhának

hófrál: elcsavarog

hójde, hájk! igásmarha balra, ill. jobbra kanyarodásának vezényszavai

hozzád! ló balrakanyarodásának vezényszava

hő! hőha! megállító vezényszó lónak

höjk! höjkmeg! hátrálási vezényszó igavonó marhának

hölle: rostáláskor az értékes anyag tetejére feljövő értéktelen, könnyű rész

hömbölödik: puhán elesik, esetleg gurul

höpörtyegës: egyenetlen felületű

hőrint: hangosan és mérgesen kiált

hőröget: hangosan és mérgesen kiabál

hötyög: felelőtlenül elkotyog valamit

hujësz! kb. ennek felel meg: Nosza!

hummi: holmi

humpruvákodik: csavarog

hun: hol

hunyó: az ipi-apacs játék egyik szereplője

hurumáll: valaminek a felületét nem keményen súrolja

huvad: felválik, feltáskásodik, pl. a vakolat

húzentrógli: nadrágtartó

hüccs (disznó)! disznó kergetése

igënyës: egyenes

istrihőll: késztet

ízík: takarmányból, főleg kukoricaszárból meghagyott, lerágott rész

ízíkőll: sok maradékot hagyva eszik

kacabajka: hosszú újjú női blúz

kacadónia: vérehulló fecskefű

kácso: kacsa

kahittóll: erősebben köhög

kajmacs: görbe orr

kajmó: görbe, horgas végű bot vagy rúd. Kaszanyélen a rendet terelő kiegészítő tartozék

kalangya: boglya

kãlász: termésforma. Kukoricacső: törökbúzakãlász; babhüvely: borsókãlász stb.

kámpicsorodik: kiül az arcára az elkeseredés

kandracs: szertelenkedő gyerek

kapacska: ló vontatta talajlazító szerszám

karaj: a cukorrépa levágott leveles "feje". A kenyérkaréj is "karaj"

karapóll: rövid zápor vagy a locsolókanna vize enyhén benedvesíti a földet; kis zápor esik

káré: kétkerekű, többnyire ember vontatta "jármű"

kárhozkodik: hangosan mérgelődik másokkal

karika: a konyhai tűzhely "platnyi"-jának leszedhető része

karimzsáll: karmolász valamit

karistóll: nem kímélve használ

kászolódik: vontatottan készülődik

kecmerëg: nehézkesen feláll

këkk: rátarti

kelevény: bomló halottból szivárgó lé

kéntelenkëdik v. kíntelenkëdik: maga se tudja, mit csináljon

kërrëg: egyenetlen, hangos zajjal működik

keszkenyő: kendő

keszőce: hígra főzött szilvaíz

këtény: kötény

kibãbráll: rosszindulatúan "kitól" valakivel

kibli vagy kübli: vödör

kicsinkó: apróság

kicsipekëdik, kicsípi mãgát: kicsinosítja magát

kidönt: folyadékot, szemcsés anyagot kiönt

kilis: kelés

kimënyűll: kificamodik

kímény: kémény

kinyér, kinyerke: kenyér

kinyövi: kitépi, pl. lent vagy kendert gyökerestől

kisefa: fából készült eszköz, melynek két végére a lószerszám istrángját hurkolták, közepén

            vonóhorog volt.

kisöregkés: kis méretű konyhakés

kisűtthús: bécsi szelet

kíszőll: készülődik

kíszöllő: harangszó a temetés előtt fél órával

klattyog: zajt adva lötyög (pl. kerék a kopott tengelyen)

kocar: kisméretű könnyű korbács

kocogat: bekopog

kocsikas: vesszőből font betét a szekérben. - Az útifüvet is nevezték kocsikasnak

kódúskáso: abáléból disznóvérrel, rizzsel vagy árpakásával főzőtt étel

kohó:  a takaréktűzhely sütője

kókós: kisgyereket ijesztgettek vele, fekete emberszerű lény

kolobicska: roller

kolontyáll: zajosan és folyamatosan kalapál

kómárkodik: kisgyerek igen bennfenntesen tevékenykedik valahol

kommogat: lassan eszeget

komp: kukoricacső torzsája

kóró: kukoricaszár

kórótörcs: kukoricaszár földben maradó, ill. kiszántott, gyökeres része

kórságos: rosszindulatóan csintalan

kotyogtat: megráz (pl. kulacsot), hogy hallja: van-e benne folyadék

kölönc: kolonc

köröszt: kereszt

körösztös: kepékbe rakott kévés gabona

körösztű-kúcsú: keresztül-kasul

köszörűködik: békülékenyen, kicsit hízelkedve áll vagy csatlakozik valakihez, valakikhez

kőttés: csíramálé

kövécs: kavics

krafli: leveles hájas sütemény

krázli: stampedli

krëszál: valami zajt adva súrol valamit

kroszlog: lötyögő lábbelijét a földön zajosan húzva megy

kúcsoskãlács: hüvelykújjnyi vékonyra, hengeresre sodort kelt tésztából lukacsosra font, hintő   nélküli kalács

kuksóll, kukorodik: guggol

kullant: biceg

kuncsorog: nélkülözik

kúszmalék: rendezetlen, szétszórt szálas anyag

kutács: piszkavas

kútsújtó: gémeskút hosszú billenő fája, róla lógott a "hankalék"

kútyász: keresgél, kajtat

kutyorodik: guggol

kutyú, ne! kutyát hívó szöveg

lábicskázás: háradéknak kisgereblyével az ember lábához kéveformára való rendezése

lábokásájo: lábikrája

laha: nem kemény, laza, pl. a rosszul befejesedett káposzta

lajbi: zakó

lámpi: lámpa

lánko: kisleány

lappog: lassan, nagyokat lépve ballag

látránkodik: másokat idegesítő, bántó módon van jelen valahol

lehurumáll: lesodor valamit

lekukorodik: leguggol

lendëk: bükköny

lenyúz: lehorzsol ("elestem és jó lenyúztama térgyëm")

levesës: sok leve van

leveszekëdik: vigyázatlansága miatt leesik valahonnan

lilililili! buri-buri-buri! libahívogató

lóhere: lucerna

lotykál: edényt mozgatva, a folyadékot mozgásban tartja benne

löcsőll: ki- vagy meglocsol valamit

löcsös: erősen nedves

lőtye, lötyme: híg sár

lötyöget: folyadékot edényből vigyázatlanul kilocsol

lucërna: lóhere

lúdkosár: fűzfavesszőből font (nagyobb) kosár

lükedëzik: billeg

lüked, lükeszt: kb. ez: dülled, dülleszt

lükücskőll: székkel együtt billeg, hintázik

lüttyő; lüttyőpali: ügyetlen, gyarló, kicsit gyüge

lüttyög: kacsázva megy

mácsonya: szúrós gyomnövény, acat

maflatajcs: igen mafla

maga dögibe: külső behatás, erőszak nélkül (pusztul el)

mákáll: összeken, összemaszatol

mámo: ma

másikféle: a leves után fogyasztott második fogás

masina: cséplőgép, varrógép, vetőgép

masinázás: cséplés

mártás: főzelék

mátoha: lassú mozgású, lusta mozgású

mázso: nagyobb mérleg; mint súlyegység: métermázsa

meg van csikkadva: elismerésre méltóan ügyes, életrevaló

megcsórésodik: csapadék válik ki a folyadékból, pl a tej összemegy

megereszkëdik: a levegő páratartalmától csekély fokban megnedvesedik

meggëdózik: nagyon kíván valamit (maj' meggëdózik érte")

meghuggyozza mãgát: erősebb fokban lesz nedves a levegő páratartalmától, vagy az anyag      belső nedvességtartalmától

megposvad: gyümölcs vagy egyéb termény megrothad

megszëmt: észrevesz

megveszekëdik: tönkremegy, elpusztul

mëncsës: mécses

ménkű: mennykő, villám. -Mi a ménkű! csodálkozás kifejezése

mereszkëdik: nyújtózkodva próbál valamit elérni

mërnyog: macska erősen nyávog

mëtër: méter; esetleg métermázsa

mező: fűszál

mind: mint

mónártyúk: kis ostorral hajtott forgócsiga

mosdi: fejőputtony, sajtár

murvalék: viszonylag apró, főleg szerves anyag nagyobb mennyisége

muska: zsizsik

múszolódik: ráérősen turkál, keresgél valami zizegő anyagban, pl. szálastakarmányban

náfrádi úr, náfrádi kisasszony: úrhatnám fiú vagy leány

ne ë! nesze!

nekigyühödik: igen határozottan nekiáll valaminek

nem mísz ki?!  nem mísz, kutya?! kutya kergetése

nem takarodsz?! szintén kutyakergető

nind'a! nézz oda! nézd a!

nízze meg a zembër! méltatlankodás kifejezése

nohámi! hogyne, persze!

nohát! elismerő csodálkozás kifejezése

nyãdzsgáll: pl. ételt összefogdos vagy nyálaz

nyãlábóll: átölel

nyámolog, nyammog: kibírhatatlanul lassan csinál valamit, pl. így eszik

nyarvog, vagy nyervog: gyerek indokolatlanul követelőzik, nyafog

nyaszvad: megaszalódik

nyavicskóll: főleg kölyökkutya panaszos hangokat ad

nye'vegyükere: pl. "nye'vegyükerirű beszéll" = pl. alkoholos állapot miatt akad a szava

nyeszet: nagyon szeretne menni valahová, nagyon szeretne valamit csinálni

nyíg: malac, esetleg gyerek éles, panaszos hangot ad

nyihelődik: testét, főleg a vállait mozgatva akar megszűntetni magán pl. viszketést

nyit, nyitszëg: szegecs

nyív, nyíves: földigiliszta, gyümölcskukac; kukacos

nyőll: növekszik

nyúgodjon: meghaltat emlegetve, annak neve elé kerülő kifejezés (pl. "nyúgodjon Géza szokta             mondannyi")

olasz: kelkáposzta

óma: alma

ossa: újra meg újra mondja ("folyton azt ossa…")

ördögfing: egy rettenetesen rossz szagú gyomnövény

öregfejsze: nagyfejsze

öregkés: nagykés

öregszëmű óvasó: nagyobbszemű rózsafűzér

öregújj: nagyújj, hüvelykújj

összefűll: pl. cérna összehurkolódik, összekuszálódik, összegubancolódik

pacskó: cigarettacsikk

pacsmag: kicsit elismerő, kicsit kedveskedő megjelelölése életrevalő apróságnak

pákulláncs: kullancs

palacinka: palacsinta

palacka: pincebogár

páláll: úgy mozgat vagy rak valamit, hogy abból könnyű részecskék szállnak szanaszéjjel

pamacs: ecset

pampuska: kelt tésztából szárazon, platnyin sütött kis párna alakú bőjtös ételféle

pamuk: pamut, fonal

pãrázs: (jelzőként): laza, száraz

pãrázsóll: beránt (levest pl.)

parittya: gumicsúzli

pëcëk: szijcsatt

pëccedt: megduzzadt, némileg megdagadt

pëckölődik: hirtelen mozdulattal dobja magát, pl. sajtkukac

pemet: azsag, végére erősített megnedvesíthető ronggyal, a befűtött kemence kitörlésére való

përcuvat: pépes anyagban, pl. malterban nagyobbacska szilárd anyagdarab

piha! utálkozás kifejezése

pihák: "cigányút". "pihákjábo mënt valami, azér köhög"

píka: szilárdra száradt orrváladék

pilisz, pilisznyës: penész, penészes

piliszféreg: levéltetű

pimpimpáré: gyermekláncfű, pitypang

pipanc: élősködő növény, aranka

piske, pi-pi-pi! - csibe, ill. tyúkhívogató

pistyog, vagy pittyog: kiscsibe "másként csipog"

pitlikőll: kisgyereknek be nem áll a szája

pityihákodik: szöszmötölve készülődik, "lassan van"

pizsorog: sok egyed szabálytalanul mozog ("kint pizsorognak a hangyalok, eső lëssz")

platnyi: a konyhai tűzhely öntöttvas sík felülete

pocik: egér

pócik: "csikóspolhert" magasabb, sütő fölötti része

polozsnya: tyúk-lúd-kacsa tojófészkébe "kedvcsinálónak" helyezett rossz vagy hamis tojás

pondrohó: pajor

ponvágli: lóvasút

posvadt: megromlott, megrothadt gyümölcs vagy egyéb termény

prandla: gusztustalanul csúnya, nedves szennyezéssel összekent

prëszling: répaszelet; a cukorgyártás mellékterméke

prëzburs: disznósajt

pruszlik: mellény

pruzgér: véraláfutás

prüccsösnadrág: csizmanadrág

pufáll:  zajjal ver

pukanci: pattogatott kukorica

purhás: korhadófélben lévő, vagy már korhadt, főleg fa

puruttya: igen csúnya

rãgáncskodik: rákapaszkodik valamire vagy valakire

rapancos: egyenetlen felületű, nem síma

regget: őrizget valamit

rékas: mosogatnivaló edény

rentyűll: valakit a háta mögött rosszindulatúan szid

rëtëráll: iszkol

ribilió: rendetlenség, káosz

rípóll: tönkretevő módon, kíméletlenül bánik valamivel

ropka: rokka

röhencs: okkal-ok nélkül vihogó

ruckáll: úgy visel valamit, hogy nem vigyáz rá

rútság: genny

sësztërëg: sistereg

sicc macska! - macskakergető

sínlőfejsze: oldalra görbe nyelű ácsszerszám, gerenda kifaragásához

sintőll, sintöllő: ekéz, tolókapáz; ekekapa, tolókapa

sipka: sapka

sipog: csipog

sirbakóll: álldogáll, várakozik

siska: farsangi fánk

slampët: rendetlen öltözetű, ápolatlan

smãtlák, smãtlákapola: botladozva, ügyetlenül lépegető

smátráll: tapogat

smíróll: elken

smolka: kenyérsütés végén félretett, megszárított tészta, a következő sütés előtt beáztatták, s vel          "oltották" be a tésztát. Kovász.

sopa: kazal alá beépített takarmánytároló

sróf: csavar

srot: dara; srotolló: daráló

strózsák: szalmazsák

strumpandli: harisnyagumi

stukáll: döfköd (pl. a kéménylyukat "kistukájo")

stulni: lópatkóba csavarható, belőle kiálló kapaszkodó

subra, subráll: főzfavesszőből többnyire nyolc ágra font korbács, aprószentek napján ezzel ver-           ték jelképesen a fiúk a lányokat, asszonyokat. ("Kilisës, bóhás në légy! Egésséggel, üd-   vösséggel, több jóvâ, kevesebb bűnne' több Aprószentëk nãpját is megérhessed erőbe,    egésségbe! Ammën!")

súkhalamarci: lassúcska

súkhállódik: céltalanul, vagy úgy látszóan járkál ide-oda

sukkant: gyorsan bedob vagy bedug valamit valahová, többnyire elrejtő szándékkal

sulbák: nagy (kerek) feje van; főleg fiúgyerekre mondják

suny: bújócskázáskor a hunyó teszi. Egyébként az, akinek "vaj van a fején" és ezért sumákol

sunnyog: osonva megy

supíll: aggódva gondol valamire ("azonn supítam…")

suplãták: enyhén elmarasztaló jelző; pontos értelmét nem tudom már

surumpláll: csoszogva megy

sústya: kukoricacsuhé

suszterbugár: bodobács, "betegbogár"

susztog: zizegő zajt kelt vagy ád

sűrőkóró: csalamádé

svengóll: iramodik, gyorsan távozik

szëcskő: szöcske

szëdër: az eperfa termése

szëdődik: indulni készül, elindul

szekerkó: kicsi, kézzel húzott, többnyire négykerekű kocsi

szërha: háztető, eresz

színye: szine valaminek

szlopáll: (nem szépen) iszik

szökte'll, szökik: ritka csöppekben esik

szúláng: gyomnövény, (folyondár)

szúr: bök (pl. a tarló)

szuszák: deszkából készült, ládaszerű, nyitható tetővel ellátott tároló, gabona vagy liszt számára

szürenkëdik: odaszürenkëdik: "törleszkedve" odaáll, odacsatlakozik valakihez vagy valakik-  hez

takargat: őrizget valamit

tángáll: támogat, segít

tápészkodik: bámészkodva álldogál

tapicskóll: tenyérrel, kanállal, lapáttal stb. ütögetve a felületet elsímítja

tásko: megfőzött grízesrétesdarabok (táskaleves)

téj, téfő: tej, tejfel

tejesbúza: tejeskukorica

tellëget: széles mozdulatokkal integet

tëmplombugár: mezei poloska

térgye'll; térbekőll: térdel

térgye:  térde

tető: tetű

tézsla: jármot a vontatmánnyal összekötő, erős láncban végződő rúd

tipickőll, tircikőll: toporzékol

tisztabúza: búza

tisztíttás: kukoricafosztás

torha: slejm

totolászik: matat

totyka: kis tégely, pl. borovaecseteléshez

tökkápuszta: tökfőzelék

törcs: valaminek a gyökeres része, tuskója, csutkája: kórótörcs; ómatörcs=lerágott almacsutka

tőrkőll: igen nagyjából összeöltöget

tőrök: állat fogására kiakasztott hurok; tőr

törökbúza: kukorica

tötyöget: nem erősen ütöget

tráncporáll: indulni, menni késztet

trancsíroz, trancsíróll: feldarabol

trappat, trappóll: kocog, üget

tretyűll: szétterül, szétfolyik

trüsszent, trüsszög: tüsszent, tüsszög

tu! (kutyának): itt ni

tukacs: tömpe (orr pl.)

tüled! - jobbratartás vezényszava lónak

tüzesgép: cséplőgépet hajtó gőzgép. "Húzatós", ha állatokkal vontatták; "mãgánjáró", ha önjáró volt

tyukfi: csibe

uprekóll: inal, iszkol

úriszúláng: a szúláng nevű gyom nagyobb virágú fajtaváltozata

úritök: sütőtök

ustor: ostor

vadzgalódik: izeg-mozog, szinte  vonaglik, helyét így keresi

vájlok: agyagtégla, vályog

vájóll: kenyértésztát vagy egyéb tésztát sütés előtt gömbölyítő mozdulatokkal megforgatja

vaksibidla: vaksi

válló: vályu

vánkus: párna

vásóll: fogat savanyú gyümölcs vagy étel "elvásítja", "belevásik" a fog

vella, vasvella: villa, vasvilla

vesztit érzi: indokolatlanul és szertelenül jókedve van

vicsorog: vigyorog

vidravas: csapda, csapóvas

vizestetős: a láb ilyen erősebb fázás után, mikor vörös, duzzadt, viszketősen fáj

vonyogó: hegyes, horgas szerszám; szalmát, takarmányt húztak ki vele a kazal oldalából

vörhönyegës: vöröses

zajgat: kerget

zatyúll: folyadékot összeráz, zagyvál

zobkás: rosszul megfőzött, félig nyers

zubrikóll: csunyán iszik, szájából visszaengedi a folyadékot az edénybe

zuháll: (kézzel) alaposan elpáhol

zsëcskó: zacskó

zsidóbukti: lábosban födő alatt párolt, majd a víz elpárogása után ugyanott megsütütt kelt         tésztából lekvárral készült étel

zsöndör: göndör

zsügörödik: zsugorodik

 

Kérem a Kedves Falubelit, aki elolvassa ezt a kis dolgozatot, hogy észrevételeit, kiegészítéseit, kiigazításait "në röste'je leírnya" és a jószándékú összeállítónak, Hrotkó Gézának a következő címre eljuttatni: H-9021 Győr, Káptalan-domb 3. Remélem, hogy így idővel teljesebbé válik ez a kis munka.